Web hosting   Thainethost.com: Web Hosting, domain name registration, dedicated service, co-location and data center services  Web hosting
Web hosting
Home Web hosting Why us!! Web hosting Services Web hosting Policy Web hosting FAQ Web hosting Contact us
Web hosting
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting
  Google Apps Hosting  
Google Apps
  Domain register
Web hosting
  Web hosting
Web hosting
  SEO service
Web hosting
  Web Promotion
Web hosting
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting
  Payment | ชำระเงิน
Web hosting
Web hosting Web hosting Web hosting
Web hosting Web hosting


download :  "พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์"


PaintandBuild.com :
รับทาสีบ้าน   ทาสีห้องคอนโด  ตรวจสอบราคาทาสีบ้าน   ต้องการช่างทาสีบ้าน   หรือทาสีห้องคอนโด  painting service bangkok  
AmataJOBS.com :หางานนิคมอมตะ  หางาน อมตะนคร  หางาน อมตะซิตี้  หางานนิคม  สมัครงานนิคม 
Siampainter.com :รับเหมาทาสี  ทาสีตึก   ทาสีหอพัก   ทาสีอาคารสูง   ทาสีโรงแรม  ทาสีโรยตัว   ช่างทาสี  ช่างสี 
MRThaipaint.comสี toa สีราคาถูก สีทีโอเอ ร้านขายสี ขายสี ร้านสี สีทาบ้าน 
 
 
 


นโยบายการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการพื้นฐาน
บริษัท แอดวานซ์เนตโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ Web Hosting และ จดทะเบียนโดเมนเนม ในนาม เมื่อใดก็ตามที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าบริการถูกใช้ไปอย่างไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการหยุดให้บริการชั่วคราว หรือยกเลิกบริการส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ และ หรือการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย ของบุคคลที่สามอื่นใดก็ตาม

เนื้อหาและข้อมูลของเว็บไซต์
บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้สมาชิกจัดเก็บเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอันผิดต่อกฎหมาย ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดอยู่แค่) การเก็บและการกระจาย การทำซ้ำอย่างผิดกฎหมายของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ การละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า การละเมิดต่อกฎหมายไทยและต่างประเทศ การขายและ หรือการกระจายสินค้าผิดกฎหมาย

การใช้ทรัพยากรภายใต้ขอบเขตข้อกำหนด
บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์สมาชิกบริการหรือดำเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ spamming อาทิเช่น การส่ง email จำนวนมาก (Mass unsolicited emailing) การจำหน่าย/กระจายโปรแกรมที่ใช้ส่ง email จำนวนมาก (Mass emailing programs) การส่งข้อความจำนวนมากไปยัง Usenet groups การส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม การข่มขู่ผู้อื่น การส่ง email จำนวนมากไปยังผู้อื่น (Mail bombing) การส่งข้อมูลรบกวนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

บริษัท ฯ ไม่อนุญาตให้เว็บไซต์สมาชิกดำเนินการหรือให้บริการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบกระเทือน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริษัทฯ รวมไปถึงทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ภายใน Data center อาทิเช่น การใช้งาน CPU และหน่วยความจำ อย่างเกินขอบเขต การใช้งาน disk space อย่างหนักต่อเนื่องยาวนาน การใช้งาน Email โดยมีวัตถุประสงค์ต่างไปจากการใช้งานปกติ การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots และหรือการใช้งานโปรแกรมอื่นใด ที่ส่งผลกระทบ ต่อการทำงานโดยปกตทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขตข้อกำหนด

บริษัทฯ ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาดสำหรับการจัดเก็บเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร การพิจารณาตัดสินว่าเนื้อหาหรือข้อความใด เป็นสิ่งลามกอนาจารเป็นสิทธิ์ของ บริษัท ฯ หากมีการละเมิดเกิดขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนเงิน ผู้ใช้บริการที่ละเมิดต้องรับผิดชอบทั้งหมดกับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ การต่อเชื่อม ชื่อเสียง ธุรกิจ บริการ เครือข่าย การปฏิบัติงาน และเครื่องมือของบริษัทฯ ทั้งหมด

ข้อมูลสำรอง
สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูล เนื้อหาของเว็บไซต์และสิ่งใดๆก็ตาม ที่เก็บไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ทั้งนี้ บริษัท ฯ ให้บริการเครื่องมือสำรองข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลโดยปกติ แต่ไม่รับผิดชอบใดๆต่อการสูญหายของไฟล์ (Files) หรือข้อมูล (Data) ของสมาชิก

การให้บริการด้านเทคนิค
บริษัทฯ ขอสวงนการให้บริการตอบคำถามทางเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับบริการของ บริษัทฯ แก่สมาชิกเท่านั้น ผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสมาชิกตกลงที่จะไมส่งคำถาม ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือคำถามเดียวกันซ้ำ ทั้งนี้สมาชิกสามารถติดต่อบริษัทผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-300-4505, Hot line 081-359-2503 และ Email customersupport@thainethost.com หรือเครื่องโทรสาร 02-300-4314.

นโยบายการเป็นเจ้าของและรับผิดชอบต่อชื่อโดเมน
บริษัท ฯ ให้บริการจดทะเบียน ต่ออายุ และย้ายชื่อโดเมน โดยที่สมาชิกเป็นผู้ถือครองและเป็นเจ้าของโดยชอบทั้งสิ้น รวมทั้งการแจ้งชื่อเพื่อดำิเนินการจดทะเบียนชื่อโดเมนถือว่าสิ้นสุดจากผู้แจ้งที่ส่งให้กับบริษัทฯ ตามช่องทางที่กำหนด และผลสำเร็จการแจ้งต่ออายุหรือย้ายชื่อโดเมนขึ้นกับข้อกำหนดของ ICANN เป็นขั้นยุติ โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆหาก domain name หมดอายุหรือถูกซื้อไปเนื่องมาจากการไม่ดำิเนินการต่ออายุภายในระยะเวลาก่อนวันหมดอายุ.

อัตราค่าบริการและการชำระเงิน
รอบระยะเวลาการชำระเงินแบ่งเป็น แบบการจ่ายล่วงหน้าทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน บริษัทฯ รับชำระเงินโดย การนำฝากเช็คธนาคาร โอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม และการนำฝากเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และรูปแบบการชำระเงินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การต่ออายุและการระงับบริการ
หากไม่ได้มีการต่ออายุบริการก่อนกำหนดวันหมดอายุ หรือมิได้มีการแจ้งยกเลิกบริการต่างๆ ภายหลัง วันสิ้นสุด การให้บริการ ตามรอบการชำระเงิน ของบริการของบริษัทต่างๆ อันได้แก่ ชื่อโดเมน บริการจัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) บริการเช่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Dedicated service) และบริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-location service) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการในทันที ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง การไม่รับผิดชอบต่อ ชื่อโดเมน ไฟล์ข้อมูล หรือ สิ่งอื่นสิ่งใดที่คงอยู่ภายใต้การให้บริการก่อนหน้านั้น หรือ ถือให้สิ่งของต่างๆอยู่ในความครอบครองของบริษัทโดยชอบด้วยกฎหมาย.
 

พื้นที่โฆษณา
หางาน ประกาศงาน ฟรี        หางาน สมัครงาน นิคมอมตะนคร อมตะซิตี้
    ทาสีบ้านสวย ราคามาตรฐาน ซ่อมบ้านราคาพิเศษ   
   
Web hosting
 
Google Apps
 
Web hosting Home    Why us!!    Services    Policy    FAQ    Contact us   Whois    Web hosting
Web hosting Web hosting